Onze visieIn Dalton Kindcentrum het Parelhof vindt u Openbare Daltonbasisschool het Parelhof. Dit is een grote basisschool die evengoed knus en vertrouwd aanvoelt.  Er wordt gewerkt vanuit de visie die gebaseerd is op de daltonkernwaarden:
  • Samenwerking
  • Vrijheid & Verantwoordelijkheid
  • Effectiviteit
  • Zelfstandigheid
  • Reflectie
Dit zijn de vijf belangrijkste kernwaarden die het aanbod bepalen binnen opvang en onderwijs.
Vertrouwen in elkaar is de basis. Wij gaan ervan uit dat ieder mens in staat is verantwoordelijkheid te dragen. In kleine stapjes bieden we kinderen verschillende routines aan die hen in staat stellen om op eigen wijze het werk te plannen en verantwoordelijkheid te nemen. Deze benadering leidt naar een democratische grondhouding. Er is vertrouwen in de positieve ontwikkeling van ieder kind!
  • We werken aan taalontwikkeling waarbij het kind eigenaar is van de eigen talenten en de volwassenen dienbaar zijn in het tot volle bloei laten komen van deze talenten.
  • Moreel kader: het unieke van elk kind wordt gezien.
  • Pedagogische opdracht: het kind is eigenaar van de eigen ontwikkeling, talenten en mogelijkheden.
  • Het Parelhof creëert een veilige omgeving waar successen worden gevierd.
  • Kinderen worden voorbereid op de toekomst m.b.v. 21e-eeuwse vaardigheden en "deep learning". Hierbij leren kinderen vaardigheden door problemen op te lossen, zelf te ervaren, te onderzoeken en te doen, met gebruikmaking van de digitale mogelijkheden van deze tijd.
Wij willen de kinderen zo goed mogelijk begeleiden op hun weg naar volwassenheid. We streven naar een zo breed mogelijke vorming op intellectueel, sociaal en creatief  gebied. Hierbij houden we rekening met de aanleg, aard en tempo van ieder kind. Wij dagen de kinderen uit om hun talenten te ontwikkelen en te laten zien wat ze kunnen.

Fijne sfeer
We werken aan een fijne sfeer in de groepen, zodat uw kind met plezier naar school gaat. Bij dit alles speelt u als ouder een belangrijke, stimulerende rol en mede daarom vinden wij het belangrijk om een goed contact te onderhouden.

Wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvende rondleiding? Vraag deze dan hier aan. 

Ouders aan het woord

"Er wordt naar het kind gekeken, niet naar het programma."

- Anne